Generalforsamling/forældremøde i Børnehuset Ødis

Skrevet af: Christina Rasmussen.

Torsdag den 30. oktober 2014 afholdte Børnehuset Ødis generalforsamling/forældremøde. I år var der en pænt fremmøde blandt forældrene og vi havde en rigtig god aften, som startede med at formanden for den siddende bestyrelsen bød velkommen og gennemgik aftenens program.

Herefter afholdte Ødis Skole et oplæg på en god halv time. Først fortalte skoleleder Mads V. Hoeg, at der er blevet ansat en ny viceskoleleder (Thomas Kjær). Dernæst fortalte Mads omkring ”den nye skole”, som jo er kommet i forbindelse med skolereformen. Selve de fysiske rammer og lærerne på skolen er de samme, som før reformen. I forbindelse med reformen har folketinget opsat 3 mål, som er:

 • Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan.
 • Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund for de faglige resultater.
 • Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

Ødis skole er desuden en PALS skole, som står for positiv adfærd i læring og sammenspil. Det betyder, at lærerne har en ensartet måde at tackle tingene på.

PALS handler om, at fokuserer på skoleomfattede forventninger og for at nå disse forventninger er der opsat nogle mål/retningslinjer på Ødis Skole.

 • Gode og effektive beskeder.
 • Ros og opmuntring 5:1 (5 positive ting : 1 negativ ting).
 • Grænsesætning.
 • Problemløsning.
 • Positiv involvering.

Vi forældre kan være med til at skabe positiv selvværd hos vores børn, samt skal vi øve adfærdstræring og hjælpe hinanden til det. Da det kun er vi voksne, som kan lærer børnene det.

Dernæst fortalte Terry Lake SFO-lederen omkring glidende overgang.

De børn, som går på glidende overgang har ansvaret for en emneuge, det kan f.eks. være OL.

Normalt er der 3 besøgsformiddage, hvor børnehavebørnene sammen med deres pædagoger kommer på besøg i SFO´en. De ligger i foråret (uge 10-12). I slutningen af marts er der åbent hus i SFO´en.

I glidende overgang har man følgende mål for, at gøre børnene klar til den kommende skolegang.

 • At skabe tryghed.
 • Intro til PALS/regler. Hvor børnene lærer ansvar, omsorg og respekt. De kan få PALS-kort (belønningskort- når de følger ”reglerne”).
 • Støtte til at skabe venskaber på tværs.
 • At forberede børnene til den kommende skolegang – i form af forskellige undervisningslignende situationer.

Efter skolens oplæg, aflagde bestyrelsesformand Kira Nielsen sin beretning omkring hvilke projekter bestyrelsen havde for tiden og hvad de i det sidste år har arbejdet med.

Bestyrelsen har i 2014 haft særlig fokus på det faldende børnetal, og i den forbindelse er der blevet nedsat en del udvalg, hvis opgaver har været at få Børnehuset Ødis på landkortet.

Der er blandet andet blevet udarbejdet en folder samt lavet artikler til både sogneavisen og Vamdrup ugeavis, således at vi kunne få reklameret for Børnehuset Ødis. Bestyrelsen oplevede, at der var flere, som slet ikke vidste, at der var et børnehus i Ødis, som både rummer vuggestuebørn og børnehavebørn. Derudover er der lavet samarbejde med sogneforeningen og sundhedsplejersken. Der kom et forslag fra forældrene på mødet, at man måske skulle indlede et samarbejde med dagplejerne også.

Derudover har bestyrelsen arbejde for at få fremskyndet udbygningen af Børnehuset Ødis, da Kolding kommune har udarbejdet en fysisk udviklingsplan for børneområdet fra 2007-2021, hvori det fremgår at Børnehuset Ødis skal have en ny vuggestue i 2016-2017.

Det har betydet, at bestyrelsen har udarbejdet en ansøgning og en plan A, som den vi gerne ville have gennemført. Kommunen stillede krav om en billigere løsning, så vi udarbejde en plan B, den ville brandmyndighederne ikke godkende og det ente med en plan Q. I plan Q er der lagt op til at børnehuset på Steppingvej og SFO´en rives ned og i stedet bygge et helt nyt børnehus, som skal rumme børn fra 0- 10 år. Denne plan vil kommunen gerne arbejde videre med, og derfor har vi ikke fået tildelt nogle penge eller budget til forbedringer i de eksisterende lokaler. Men vi er inviteret til, at deltage i planlægning og byggemøder omkring dette nye sæt op.

Bestyrelsen i Børnehuset Ødis er også repræsenteret i Huludfyldningsudvalget, som er kommet op at stå i samarbejde med sogneforeningen. Dette udvalgs opgave er at finde grunde, som kan byggemodnes og sælges, således at vi kan få tiltrukket flere børnefamilier til Ødis området.

Foruden arbejdet med at få flere børn til Børnehuset Ødis arbejder bestyrelsen med planlægning af de forskellige arrangementer, som foregår i børnehuset i løbet af året. Samt behandling af henvendelser fra Kolding Kommune, forældre. Der er normalt fire bestyrelsesmøder om året + diverse udvalgsmøder.

Efter beretningen fra bestyrelsesformanden aflagde Bente Møller, som er leder af børnehuset et kort oplæg om, hvad der er sket i børnehuset det sidste år i forhold til kommunen samt selve børnehuset.

Det der har fyldt rigtigt meget i børnehuset, er at der i 2014 har været faldende børnetal og vi undgik fyringsrunde, da souschefen valgte at gå på efterløn samt at der var en medarbejder, som er stoppet.

Pr. 1/9-2014 er Karina, som også er pædagog i børnehuset blevet ansat som souschef.

Kommunen har opsat 4 temaer, som børnehuset skal arbejde med de næste 4 år. En gang om året skal der udarbejdes en kvalitetsrapport, og det betyder at pædagogerne skal bruge administrativ tid på dette. Kommunen har desuden besluttet, at pædagogerne skal have forskellige kompetencer, hvilket betyder, at de skal på kurser.

En udfordring, som Bente ser de kommende år, bliver inklusion af børn med særlige behov.

I forbindelse med arbejdsdagen blev den gamle ruchebane fjernet og der har været nedsat en arbejdsgruppe blandt medarbejderne omkring hvad der så skulle ske på legepladsen i stedet for. Da vi er en motorikbørnehave blev det besluttet, at jordvolden skulle gøres større og der bliver opsat et stativ, hvor det er muligt at have forskellige motoriske redskaber hængende. Forældrene kan godt forvente, at få nogle beskidte børn hjem, da der er blevet brugt sort jord til volden.

Bente takkede pædagogerne, forældrene og bestyrelsen for et godt samarbejde i det sidste år. Derudover er forældre velkommen til at komme med ris/ros både til bestyrelsen og til selve børnehuset. Da det er via samarbejde, at vi udvikler børnehuset Ødis.

Bente ønskede alle et godt valg.

Dernæst var selve generalforsamlingen, hvor der skulle vælges 3 til bestyrelsen samt 3 suppleanter. Dem som stillede op, fortalte kort om dem selv og hvorfor de ville ind i bestyrelsen. Mens optællingen fandt sted, stod Sandra (motorikvejleder) for lidt pausegymnastik.

Der blev valgt 3 ind i bestyrelsen og disse blev:

 • Mette Billing (Oscar´s mor – Smølferne)
 • Marie Garbenfeldt (Dagmar´s mor – Smølferne)
 • Kira Nielsen (Romeo’s mor – Alferne)

Derudover skulle der vælges 3 suppleanter, disse blev:

 • 1. Suppleant: Christina Rasmussen (Emil´s mor – Alferne)
 • 2. suppleant: Anna Flinterup (Boas og Pelle´s mor – Alferne og Smølferne)
 • 3. Suppleant: Annette Andersen (Emily´s mor – Alferne)

Den nye bestyrelse tiltræder 1. januar 2015.

Efter generalforsamlingen blev forældrene delt op i de grupper, som deres børn går i. Ude i grupperne fortalte pædagogerne om børnenes dagligdag og hvad de lavede lige for tiden. Derudover var der en åben dialog omkring, hvad forældre/pædagogerne syntes fungere godt og hvad der ikke fungerede så godt.

Pludselig var tiden desværre gået og vi takkede alle for en rigtig god aften.